/*.et_pb_portfolio_0 .et_portfolio_image*/

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky služby, ponúkané právnickou osobou Mgr. Mária Gališinová (SZČO), Kríková 2, Bratislava (ďalej len „poskytovateľ“) a platia vo všetkých právnych a obchodných vzťahoch medzi poskytovateľom a fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „zákazníkom“) – okrem prípadov, kedy sa strany písomne dohodli na uplatňovaní iných podmienok. Tieto VOP sú základom všetkých zmlúv, uzavretých medzi poskytovateľom a zákazníkom.

1.2 V prípade objednávky e-mailom alebo telefonicky zákazník vyhlasuje, že si VOP prečítal a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

2. Poskytovateľ, zákazník a tovar (služby)

2.1 Poskytovateľom služieb je právnická osoba Mgr. Mária Gališinová (SZČO), Kríková 2, Bratislava | IČO: 51825406, DIČ: 1124775883

2.2 Zákazníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u poskytovateľa objednáva služby a ktorej poskytovateľ poskytuje služby z jeho ponúkaných činností.

2.3 Tovarom sú všetky ponúkané služby poskytované zákazníkovi zo strany poskytovateľa.

3. Ponuka, objednávka, zmena alebo zrušenie objednávky

3.1 Na vytvorenie cenovej ponuky musí zákazník poskytnúť poskytovateľovi čo najviac informácií, napr. typ služby, rozhas prác, časový odhad projektu, požadovaný termín odovzdania výstupu, kontaktné údaje, prípadne ďalšie požiadavky.

3.2 Vyžiadaná informácia alebo informatívna ponuka poskytovateľa nie je záväzná a neznamená potvrdenie objednávky. Objednávka sa stáva záväznou až po jej písomnom potvrdení (vo forme e-mailu, vytlačeného objednávkového formulára alebo vyplneného elektronického formulára) alebo predplatením služby včas a za podmienok, špecifikovaných v ponuke.

3.3 Zmluva medzi poskytovateľom služby a zákazníkom sa uzatvára v momente, keď poskytovateľ zákazníkovi objednávku podpíše alebo písomne potvrdí e-mailom.

3.4 Akákoľvek zmena alebo zrušenie objednávky je prijateľná iba vtedy, ak sa zákazník zaviaže uhradiť poskytovateľovi všetky náklady, súvisiace s jeho objednávkou. Výška vykonanej práce (dokončená alebo čiastočná) sa vypočítava úmerne k nákladom.

4. Práva a povinnosti poskytovateľa a zákazníka

4.1 Poskytovateľ služieb sa zaväzuje vykonávať všetky objednané služby podľa najlepších schopností, vedomostí a zručností, v súlade s pokynmi klienta a vo vopred dohodnutom termíne.

4.2 Dodaciu lehotu služby poskytovateľ určí na základe rozsahu prác daného projektu a po dohode so zákazníkom.

4.3 V prípade nedodržania dohodnutých termínov je poskytovateľ povinný o tejto skutočnosti zákazníka okamžite informovať. Za týchto okolností nemá zákazník právo službu odmietnuť a nemá právo odstúpiť od zmluvy. Poskytovateľ mu však môže ponúknuť zľavu.

4.4 Výstup je zákazníkovi doručený elektronicky buď e-mailom alebo cez úschovňu, príp. ak objednávka obsahovala aj tlač, poskytovateľ zhotoví tlačenú verziu podľa vopred dohodnutej špecifikácie.

4.5 Poskytovateľ zaručuje prísnu ochranu osobných údajov, úradných a obchodných tajomstiev zákazníka. Za žiadnych okolností ich nesmie poskytnúť tretím ani neoprávneným osobám. Poskytovateľ môže svojim subdodávateľom predložiť iba informácie, ktoré potrebujú k správnemu vykonaniu svojej práce.

4.6 Do úvahy sa bude brať každá sťažnosť, ktorá je podaná písomne doporučeným listom alebo e-mailom, a to najneskôr do 8 dní odo dňa poskytnutia služby. Pri väčších projektoch je táto lehota predĺžená na dobu 30 dní.

4.7 Nárok na reklamáciu musí obsahovať informácie o objednávke, podrobné pripomienky a objasnenie problému. V prípade, že uvedené informácie nie sú v sťažnosti zahrnuté, nebude sa brať do úvahy.

4.8 V prípade odôvodnenej reklamácie je zákazníkovi v dohodnutom termíne dodaný zdokonalený produkt. Poskytovateľ môže zákazníkovi ponúknuť na oprávnenú reklamáciu zľavu.

4.9 Ak to zákazník výslovne nezakázal, poskytovateľ má právo publikovať výstup práce – ako prezentáciu svojho portfólia, meno alebo logo klienta v odkazoch (referenciách) na svojej webstránke. Poskytovateľ chráni všetky získané údaje o zákazníkoch v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

5 Ceny, zľavy a podmienky platby

5.1 Služby sú účtované v súlade s cenníkom poskytovateľa, platným v deň uzatvorenia zmluvy, alebo na základe individuálnej cenovej ponuky. Vo výnimočných prípadoch v súlade s cenami, stanovenými na základe osobitnej písomnej dohody so zákazníkom.

5.2 Pravidelným zákazníkom sa môže poskytnúť zľava, a to na základe dohody alebo zmluvy o dlhodobej spolupráci.

5.3 Právnické osoby zaplatia za službu po jej vykonaní na základe vystavenej faktúry, alebo vopred na základe zálohovej (proforma) faktúry. Splatnosť je uvedená na faktúre.

5.4 Splatnosť faktúry je 15 dní od jej vystavenia.

5.5 V prípade objednávok nad 50€, objednávok zahraničných klientov, pri pochybnostiach o solventnosti zákazníka či v iných prípadoch, kde to poskytovateľ považuje za potrebné, má poskytovateľ právo požadovať od zákazníka pred začiatkom vykonávania služby zálohu, ktorá je v prípade zrušenia objednávky zákazníkom nevratná.

5.6 V prípade meškajúcich platieb si poskytovateľ vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi právne úroky z omeškania. Ak si zákazník nevyplní svoje záväzky do 8 dní od obdržania upomienky, poskytovateľ môže na vymáhanie dlhu použiť právne opatrenia.

6 Autorské práva

6.1 V súlade s právom o duševnom vlastníctve sú všetky výstupy vlastníctvom poskytovateľa služieb až do úplného uhradenia služby zákazníkom. Po zaplatení faktúry autorské práva prechádzajú na zákazníka (okrem autorstvafotografií – špecifikované bližšie v bode 6.2). Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie autorských alebo morálnych práv tretích strán. V prípade neuhradenej faktúry je akékoľvek použitie, prezentácia, čiastočné alebo úplné rozmnožovanie výstupov nezákonné.

6.2 Všetky fotografie sú predmetom autorského práva a majetkom fotografa a nesmú byť použité pre komerčné účely, propagáciu alebo predaj tretej strane bez písomného súhlasu autora. Fotografované osoby môžu používať fotografie ľubovoľne pre svoju nekomerčnú osobnú prezentáciu.

Objednaním sa na fotografovanie potvrdzujete prijatie týchto podmienok a váš súhlas s nimi.

– FOTOGRAFOVANIE:

KEDY SA DOSTAVIŤ NA FOTOGRAFOVANIE

Objednávam vždy na určitý čas, v rámci možností akceptujem, ak sa dostavíte o 5 – 10 minút skôr/neskôr. Maximálna doba fotografovania je uvedená pri jednotlivých balíčkoch a bez predošlej dohody ju nepredlžujem, kvôli ostatným zákazníkom. Ak sa vaše meškanie predĺži na viac ako 20 minút bez vášho telefonického vysvetlenia, som oprávnená fotografovanie zrušiť bez vrátenia zálohy.

AKO PREBIEHA VÝBER FOTOGRAFIÍ A KEDY ICH DOSTANETE

Po fotografovaní si od vás vypýtam emailový kontakt, kde vám max. do 40 dní zašlem ukážky upravených záberov v náhľadovej kvalite. Následne je potrebné, aby zákazník uhradil zvyšok platby (pre urýchlenie času ideálne zaslať screenshot prevodu financií) a obratom mu pošlem výsledné fotografie elektronicky v tlačovej aj webovej kvalite.

Neupravené fotografie NEODOVZDÁVAM a NEARCHIVUJEM. Taktiež neuchovávam ani vaše výsledné upravené fotografie, časom ich dokonca vymazávam, preto vrelo odporúčam, aby ste si ich sami dvojmo/trojmo zálohovali.

ÚPRAVA A RETUŠ

každá fotografia, ktorú vám odovzdám prejde aspoň základnou úpravou (jas, kontrast, farebná teplota, doladenie expozície, orezanie…) Tiež používam jemnú retuš – odstránenie vyrážky, škrabanca, modriny, jemné vyhladenie pleti…

Odstránenie vrások, ofiny, „oholenie“ fúzov alebo nôh, vylepšenie proporcií, digitálne vymieňanie pozadia a pod. prosím odomňa nežiadajte. Ide o prácu grafika/ profi retušéra, ja som fotografka a tieto požiadavky vám preto v danej cene nemôžem splniť (je to zdĺhavé, časovo náročné a nevyzerá to „uveriteľne“, ak z vás urobím niekoho iného…)

Tiež vás prosím, aby ste na fotografovanie dorazili upravení a oblečení do vecí, o ktorých viete, že v nich vyzeráte dobre. Vlastný vzhľad a vaša nespokojnosť s ním nie je dôvod k reklamácii fotografií.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

v prípade, že sa na fotenie nemôžete dostaviť, dokonca aj v prípade, že sa vám iba nechce, budem veľmi rada, ak mi dáte čím skôr vedieť, svoj čas si vážim 🙂

Každá mnou vytvorená fotografia podlieha môjmu autorskému právu. Všetky fotografie vám najskôr ukážem, odovzdám a ak budem mať záujem o zverejnenie pár z nich na mojej stránke určenej pre propagáciu mojej práce, budem si od vás pýtať súhlas. Ak si z akéhokoľvek dôvodu neželáte uverejnenievašich fotografií mnou ako autorom vo svojom portfóliu na prezentáciu tvorby, môžete sa spoľahnúť na moju úplnú diskrétnosť – avšak, toto „zatajenie“ je spoplatnené sumou 50€, keďže ma tak oberáte o možnosť prezentácie seba samej ako fotografky.

Od zákazníka sa očakáva, že s fotografiami bude narábať tak, aby nejakým spôsobom nepoškodil meno autora (zverejňovanie neupravených náhľadov, pridávanie filtrov, nápisov, orezávanie a rôzne iné úpravy a následné zverejňovanie na internete bez vedomia autora)

Pri zdieľaní fotiek na soc. sieťach by som vás rada poprosila a zároveň požiadala, aby ste v popise označili môj profil buď ako fotografka @mary.g.studio“ alebo „www.mg-studio.sk

*Zákazník si je vedomý, že podľa Autorského zákonu (prvý oddiel, §18) má autor právo byť označený ako autor a rozhodnúť o spôsobe takéhoto označenia najmä menom alebo pseudonymom, a to pri každom použití svojho diela, ak je takýto spôsob označenia pri danom diele a spôsobe použitia možný a obvyklý. Ďalej má právo na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by znižovalo hodnotu diela alebo spôsobilo ujmu autora na jeho cti alebo dobrej povesti.

 

 

MaryG studio